Juridische informatie

Chargement

Deze website wordt gratis ter beschikking gesteld (buiten aansluitingskosten) voor persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de naleving van de hierna vastgelegde voorwaarden.

Algemene informatie

De website verstrekt informatie over ARGEA.
De website wordt uitgegeven door ARGEA:

  • Naamloze Vennootschap
  • Kapitaal van € 5.788.122
  • Ondernemingsnummer: BE 0420 191 528
  • Maatschappelijk zetel: Avenue Georges Lecointe 50 – 1180 Brussels
  • Telefoon: +32 23 45 99 09

De Publicatiedirecteur is Florian MARCHAND

De website wordt gehost door WP Engine:

  • Maatschappelijke zetel: Irongate House, 22-30 Duke’s Place – London, EC3A 7LP United Kingdom

Beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van garantie

Als gebruiker van de Website erkent u over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken.

ARGEA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist en actueel is, en zij behoudt zich het recht voor de inhoud op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig is, noch dat deze niet gewijzigd zou kunnen worden door een derde (hacking, virus). ARGEA wijst elke (directe of indirecte) aansprakelijkheid af in geval van vertraging, fouten of weglatingen betreffende de inhoud en het gebruik van deze pagina’s, en tevens in het geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst.
ARGEA geeft echter geen enkele garantie en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld wat betreft de geschiktheid, de volgorde, de nauwkeurigheid, de afwezigheid van fouten, het waarheidsgehalte, de actualiteit, het eerlijke en commerciële karakter, de kwaliteit, de gegrondheid, en de beschikbaarheid van de informatie op deze Website. Gebruikers aanvaarden volledig alle risico’s die verbonden zijn aan de door hen toegekende geloofwaardigheid aan deze informatie. Er kunnen mogelijk onjuiste informatie of nalatigheden worden geconstateerd, met name als gevolg van typefouten of fouten in de opmaak. Als u fouten constateert, wordt u verzocht deze door te geven zodat ze gecorrigeerd kunnen worden.
Tevens wordt in herinnering gebracht dat de geheimhouding van correspondentie niet gegarandeerd is op internet en dat elke internetgebruiker passende maatregelen dient te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen mogelijke virussen die op internet circuleren.

Intellectuele eigendom

De onderdelen waaruit deze website bestaat (hierna te noemen “de Inhoud”), ontwikkeld door en voor ARGEA, worden beschermd door de Franse wetgeving inzake auteursrechten, merkenrecht, modellenrecht, oneerlijke mededinging, en in het algemeen het intellectuele eigendomsrecht.
De inhoud omvat de opbouw, de grafische vormgeving en alle op de website beschikbare informatie en elementen (teksten, artikelen, foto’s, illustraties, afbeeldingen, merken, logo’s, video’s enz.).
Deze inhoud is eigendom van ARGEA.
Elke reproductie, weergave, verspreiding en/of uitbating van deze inhoud is verboden, via welk middel, in welke vorm en voor welk doel dan ook, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van ARGEA.
Eenieder die zich niet houdt aan de toepasselijke wetsbepalingen maakt zich schuldig aan namaak en kan bestraft worden met de wettelijk voorziene strafsancties.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Als gebruiker van de Website dient u de toepasselijke wetgeving na te leven, in het bijzonder de wet inzake informatica, bestanden en vrijheden, waarvan overtreding bestraft kan worden met strafsancties.
U dient zich in het bijzonder te onthouden van het verzamelen en misbruiken van met name persoonsgegevens waartoe u toegang heeft, en in het algemeen, van elke daad die de persoonlijke levenssfeer, de eer, de gevoeligheid, het merkimago of de reputatie van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon kan schaden, en met name van ARGEA, door te vermijden vermeldingen, berichten of teksten op ongeacht welke drager te plaatsen die belasterend, provocerend, kwaadwillig, denigrerend of bedreigend zijn.

Persoonsgegevens

1. Het verzamelen van persoonsgegevens

Om te beantwoorden aan de behoeften van de gebruikers van de Website kan de vennootschap bepaalde persoonsgegevens (bijv.: e-mailadres) aan de gebruikers vragen tijdens hun bezoek aan de Website. Deze gegevens worden geregistreerd voor rechtmatige en gerechtvaardigde doeleinden, en gebruikt overeenkomstig deze doeleinden. Ze zijn toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig in verhouding tot deze doeleinden, en ten aanzien hiervan worden voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid ervan te waarborgen, teneinde te voorkomen dat ze worden gewijzigd, vernietigd of doorgegeven aan onbevoegde derden.

De aldus via de Website verzamelde gegevens zijn afkomstig uit de vrijwillige registratie hiervan door de gebruikers van de Website, waardoor het mogelijk is gebruik te maken van bepaalde diensten op de website, met uitzondering van de automatisch geregistreerde IP-adressen.

2. Doeleinde van het verzamelen

Het verzamelen heeft tot doel:

  • voor de “Contact” rubrieken, het verzoek te behandelen;
  • voor het onderdeel “Loopbaan”, als dit bestaat, de open sollicitaties te behandelen;

Het verzamelen van persoonsgegevens is facultatief, behalve voor de hierboven genoemde diensten, waarvoor geldt dat de gevraagde dienst niet geleverd kan worden indien de persoonsgegevens niet verstrekt worden.

3. Ontvanger(s) van de verzamelde gegevens

De via de contactformulieren verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor personen die belast zijn met de informatieverwerking binnen de onderneming.

De persoonsgegevens die verzameld worden naar aanleiding van open sollicitaties in de rubriek “Loopbaan” zijn bestemd voor personen die belast zijn met personeelswerving binnen de onderneming.

De door de onderneming op de Website verzamelde gegevens worden uitsluitend intern gebruikt, en worden niet doorgegeven, overgedragen of verspreid aan derden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de betreffende gebruiker, behalve indien dit wettelijk of gerechtelijk vereist is.

4. Opslagperiode van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden opgeslagen:

  • voor de rubriek “Contact” gedurende de tijd die nodig is om uw verzoek te behandelen;
  • voor de open sollicitaties in het deel “Loopbaan”, gedurende twee jaar na indiening van een sollicitatie.

5. Uw rechten

De persoonsgegevens die u via de Website aan de vennootschap verstrekt zijn onderworpen aan het bepaalde in wet nr. 78-17 “Informatique et Libertés” [Franse privacywet] van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG).

Op grond hiervan beschikt u over een recht op inzage in en rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens, en binnen de wettelijke voorwaarden, over een recht op verzet of beperking van de u betreffende verwerking, dat u op elk gewenst moment kunt uitoefenen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs, door middel van een schriftelijk verzoek aan: ARGEA – Gegevensbescherming – Guido Gezellestraat 123 – 1654 HUIZINGEN.

U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een schending van de toepasselijke wetgeving vormt.